§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy eReset.pl,  działający pod adresem https://www.ereset.pl, prowadzony jest przez firmę eReset.pl Grzegorz Tomaszewski z siedzibą w miejscowości ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 882-191-78-73, REGON 381659353.
Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@ereset.pl
- pisemnie na adres: eReset.pl Grzegorz Tomaszewski ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

DEFINICJE

Dzień roboczy – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
Kodeks Cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto - przydzielona danemu Klientowi po rejestracji na https://www.ereset.pl przestrzeń Sklepu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych Klienta, prezentująca historię oraz statusy zamówień;
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego eReset.pl;
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
Sklep – prowadzony przez firmę eReset.pl sklep internetowy działający pod adresem: https://www.abeona.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;
Sprzedawca –  firma eReset.pl Grzegorz Tomaszewski z siedzibą w miejscowości 58-250 Pieszyce, Nadbrzeżna 17 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 882-191-78-73, REGON 381659353
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1.     Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronie sklepu internetowego www.ereset.pl

2.     Wszystkie produkty w sklepie internetowym ereset.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.    
Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronie WWW naszego sklepu.

 

§3. CENY

1.     Wszystkie ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§4. PŁATNOŚCI

1.     Za Zamówienie złożone w Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:
- płatność przy odbiorze osobistym,
- płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy.

2.     Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3.     Zwracamy szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska, dlatego wystawiamy faktury w formie elektronicznej.

4.     Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

5.     Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia.


§5. SPOSÓB ODBIORU

1.     Odbiór osobisty

2.     Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lokalnego transportem własnym przez firmę eReset.pl

3.     Wysyłka kurierska po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.


§6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru, czas ten jest każdorazowo ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych.


§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę: eReset.pl Grzegorz Tomaszewski ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce, e-mail: biuro@ereset.pl
 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.     Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.     Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

10.  Konsument ma obowiązek przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: eReset.pl Grzegorz Tomaszewski ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument dostarczy rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§8. REKLAMACJA

1.      Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

2.      Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

3.       Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.
4. Reklamacje należy kierować na adres:
eReset.pl Grzegorz Tomaszewski ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni.


§9. GWARANCJA

1.      Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela – w zależności od konkretnego Produktu – Producent bądź Sprzedawca.

2.      Szczegóły procedury gwarancyjnej (okres, warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń) znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu

3.      Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Klient wypełniając Formularz zamówienia, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2.      Dane osobowe o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z realizacją zamówienia.

3.      Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.      Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.ereset.pl

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.     Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

4.     Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe